ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (այսուհետ` ՀՊՄՀ) ուսանողական խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) ուսանողական ինքնակառավարման ընտրովի ներկայացուցչական հասարակական միավորում է:
2. Խորհրդի լիազորությունները և գործունեության կարգը, ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, սահմանվում է սույն կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով:
3. Խորհուրդն ապահովում է ուսանողական ինքնավարության և ուսանողական ինքնակառավարման գործընթացները ՀՊՄՀ-ի ողջ ուսանողության շրջանում, արտահայտում և պաշտպանում է ուսանողության և հետբուհական կրթություն ստացողների շահերը, նպաստում նրանց հասարակական, գիտական, ինտելեկտուալ, ստեղծագործական, մշակութային, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը:
4. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Խորհուրդը զբաղվում է հրատարակչական գործունեությամբ, կարող է հրապարակել ամսագրեր, պարբերականներ և այլն:
5. ՀՊՄՀ-ի ղեկավար մարմինների, ստորաբաժանումների, ՀՊՄՀ-ում գործող, ինչպես նաև արտահամալսարանական գիտական, կրթական, մշակութային, հոգևոր, բարեգործական և այլ կազմակերպությունների ու ֆիզիկական անձանց հետ Խորհրդի հարաբերությունները կառուցվում են իրավահավասարության և փոխադարձ պայմանավորվածությունների, ՀՊՄՀ-ի և սույն կանոնադրությունների հիման վրա:

2. ԽՈՐՀՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

6. Խորհուրդը`
1) ապահովում է ՀՊՄՀ-ում ինքնակառավարման և ուսանողական ինքնավարության գործընթացների ծավալումն ու զարգացումը, հետևում ուսանողության և հետբուհական կրթություն ստացողների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանը.
2) ՀՊՄՀ ղեկավար մարմիններին է ներկայացնում ուսանողության խնդիրները, բողոքներն ու առաջարկները.
3) մասնակցում է ուսումնակրթական գործընթացների, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների, ուսանողական գիտական գործունեության կազմակերպմանը.
4) նպաստում է ուսանողության ստեղծագործական, ինտելեկտուալ, մշակութային ու հոգևոր զարգացմանը, ուսանողության առօրյայի, հանգստի և ազատ ժամանցի կազմակերպմանը.
5) հաստատում է կապեր ու գործնական փոխհարաբերություններ ՀՀ և օտարերկրյա ուսանողական, երիտասարդական, կրթական, մշակութային և այլ կազմակերպությունների հետ.
6) հնարավորության դեպքում իրականացնում է սոցիալական և բարեգործական նշանակության ծրագրեր:
7. Խորհուրդը մշակում և ՀՊՄՀ-ի ղեկավար մարմիններին է ներկայացնում ուսանողական կյանքին և ուսումնակրթական գործընթացներին առնչվող հարցեր, տարբեր որոշումների նախագծեր և նպաստում դրանց ընդունմանն ու իրականացմանը:

3. ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

8. Խորհուրդը իր գործունեությունը կառուցում է ելնելով իր նպատակներից ու խնդիրներից:
9. Խորհուրդը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է տնօրինել իրեն տրամադրված գույքը:
10. Խորհուրդը ձևավորվում է ներկայացուցչական ընտրությունների սկզբունքով:
11. Խորհրդի անդամ կարող է լինել ՀՊՄՀ-ի յուրաքանչյուր ուսանող, ինչպես նաև ՀՊՄՀ-ում հետբուհական կրթություն ստացող անձը:
12. Խորհուրդը ՀՀ օրենսդրությամբ և ՀՊՄՀ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով մասնակցում է ՀՊՄՀ-ի կառավարմանը:
13. Խորհրդի ղեկավար մարմիններն են`
ա) ընդհանուր ժողովը,
բ) նախագահը,
գ) նախագահությունը:
14. Ընդհանուր ժողովը Խորհրդի բարձրագույն ղեկավար մարմինն է:
15. Ընդհանուր ժողովին մասնակցում են ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդների ներկայացուցիչները` նախագահության կողմից հաստատված համամասնությամբ:
16. Ընդհանուր ժողովի որոշումները ընդունվում են մասնակիցների ընդհանուր թվի ձայների պարզ մեծամասնության սկզբունքով:
17. Ընդհանուր Ժողովը գումարվում է առնվազն տարին երկու անգամ:
18. Ընդհանուր Ժողովն իրավասու է, եթե նրա աշխատանքներին մասնակցում են ընդհանուր ժողովի անդամ հանդիսացող ներկայացուցիչների կեսից ավելին:
19. Ընդհանուր ժողովի արտահերթ նիստ հրավիրվում է Խորհրդի նախագահի որոշմամբ կամ ընդհանուր ժողովի անդամների առնվազն 1/3-ի որոշմամբ: Ընդհանուր ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգը ներկայացվում է վերջինիս հրավիրողների նախաձեռնությամբ:
20. Ընդհանուր ժողովը`
1) հաստատում է նախագահության կողմից առաջադրված խորհրդի կանոնադրությունը կամ կանոնադրության փոփոխությունները, որը ներկայացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հաստատմանը,
2) քննարկում է ընթացիկ և հեռանկարային հարցեր,
3) ընտրում է Խորհրդի նախագահին, փոխնախագահներին, քարտուղարին, որոնք հանձնաժողովների, ակումբների և ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդների նախագահների հետ համատեղ կազմում են նախագահություն,
4) լսում և հաստատում է նախագահի տարեկան հաշվետվությունը խորհրդի կատարած աշխատանքների մասին:
21. Խորհրդի նախագահը`
1) ղեկավարում է Խորհրդի աշխատանքները.
2) տնօրինում է Խորհրդի ֆինանսական միջոցները.
3) ներկայացնում է Խորհուրդը ՀՊՄՀ-ում և ՀՊՄՀ-ից դուրս փոխհարաբերություններում,
4) ընդունում է որոշումներ, տալիս հրամաններ, հանձնարարականներ և կարգադրություններ, հրավիրում է խորհրդակցություններ և իրականացնում ընդհանուր վերահսկողություն խորհրդի գործունեության նկատմամբ.
5) կարող է առաջադրել հանձնաժողովների ու ակումբների նախագահների թեկնածությունը, որը հաստատվում է նախագահության կողմից, ինչպես նաև նշանակում է ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար մինչև ընտրությունները.
6) ընդունում է ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդների, հանձնաժողովների և ակումբների նախագահների հաշվետվությունները և հաստատում է նրանց ներկայացրած ծրագրերը.
7) իր բացակայության ժամանակահատվածում նախագահի պաշտոնակատար է նշանակում փոխնախագահներից մեկին, իսկ վերջիններիս բացակայության դեպքում քարտուղարին կամ նախագահության այլ անդամի.
8) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
22. Խորհրդի փոխնախագահներից յուրաքանչյուրը զբաղվում է որոշակի թվով ֆակուլտետների, հանձնաժողովների և ակումբների աշխատանքների համակարգմամբ: Նախագահի բացակայության պայմաններում նախագահի կողմից նախագահի պաշտոնակատար նշանակված փոխնախագահը կատարում է նախագահի պարտականությունները:
23. Խորհրդի քարտուղարը ղեկավարում է քարտուղարության աշխատանքները: Նախագահի և փոխնախագահների բացակայության դեպքում կատարում է նախագահի պարտականությունները:
24. Խորհրդի նախագահությունը աշխատանքային նիստեր է գումարում առնվազն շաբաթը մեկ անգամ: Նախագահությունը`
1) համակարգում է ֆակուլտետների խորհուրդների, հանձնաժողովների և ակումբների գործունեությունը.
2) դադարեցնում է իր լիազորությունները ժամկետից շուտ ընդհանուր ժողովի անդամների պարզ մեծամասնության որոշմամբ:
25. Խորհրդի հանձնաժողովներն են`
1) մշակույթի.
2) սոցիալական.
3) արտաքին կապերի.
4) սպորտի և առողջ ապրելակերպի.
5) որակի.
6) լրատվական.
7) կազմակերպչական:
26. Խորհրդի ակումբներն են`
1) ինտելեկտուալ.
2) բնապահպանության.
3) բանավեճի:
27. 25-րդ և 26-րդ կետերում նշված ոլորտներին չառնչվող կարևոր այլ հարցերով զբաղվելու համար նախագահությունը կարող է ստեղծել մշտական կամ ժամանակավոր այլ հանձնաժողովներ ու ակումբներ:
28. Հանձնաժողովներն ու ակումբները կարող են ունենալ իրենց կանոնակարգերը, որոնք չեն հակասում խորհրդի կանոնադրությանը և հաստատվում են ընդհանուր ժողովում:
29. Խորհրդի նախագահության մեջ մտնում եմ Խորհրդի նախագահը, փոխնախագահները, քարտուղարը, ֆակուլտետների ուսանողական խորհուրդների նախագահները, հանձնաժողովների և ակումբների նախագահները և Խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ այլ անձինք: Խորհրդի նախագահության անդամների լիազորությունների ժամկետը երկու տարի է:
30. Ֆակուլտետի ինքնակառավարման բարձրագույն մարմինը ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդն է:
31. Ֆակուլտետի կուրսերի, ուսանողների թվի համամասնության սկզբունքով (յուրաքանչյուր 50 /հիսուն/ ուսանողին մեկ ներկայացուցիչ) ընտրված, ներկայացուցիչները միասին կազմում են ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի ընդհանուր ժողով, որի կազմը հաստատում է ՀՊՄՀ ուսանողական խորհրդի նախագահը: Ֆակուլտետի ընդհանուր ժողովը որոշումներ կայացնում է ներկա անձանց ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
32. Ֆակուլտետի ընդհանուր ժողովն ընտրում է ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահին, փոխնախագահներին և քարտուղարին 2 տարի ժամկետով:
33. Ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահը, փոխնախագահները, քարտուղարը, հանձնաժողովների ու ակումբների նախագահները միասին կազմում են ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահություն:
34. Ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի հանձնաժողովների ու ակումբների նախագահները հանդիսանում են ՀՊՄՀ ուսանողական խորհրդի համապատասխան հանձնաժողովների ու ակումբների անդամներ:
35. Ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը պարբերաբար ՀՊՄՀ ուսանողական խորհրդի նախագահությանն է ներկայացնում ֆակուլտետի ուսանողների խնդիրները, բողոքներն ու առաջարկությունները:
36. Ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նիստերը գումարվում են ոչ ուշ, քան երկու շաբաթը մեկ անգամ: Ֆակուլտետի խորհուրդը նախագահության անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելիի պահանջով կարող է հրավիրել արտահերթ նիստ:
37. Ֆակուլտետային ուսանողական խորհրդի նախագահությունն իր լիազորությունները դադարեցնում է ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի ընդհանուր ժողովի անդամների կեսից ավելիի որոշմամբ կամ ՀՊՄՀ ուսանողական խորհուրդի նախագահի որոշմամբ՝ իրեն տրված պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ կանոնակարգային գործունեություն ծավալելու դեպքում:

4. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

38. Խորհրդի գործունեության ապահովման համար հատկացվում են ֆինանսական միջոցներ ՀՊՄՀ-ից, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:
39. Խորհրդին կարող են տրվել նվիրատվություններ, հանգանակություններ:
40. Խորհրդի ֆինանսական միջոցները գոյանում են ՀՊՄՀ-ի հաշվին կատարվող մասհանումներից, նվիրատվություններից, հանգանակություններից և ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող այլ աղբյուրներից:

5. ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ

41. ՀՊՄՀ ուսանողական խորհրդի գործունեությունը դադարում է ՀՀ օրենքներին համապատասխան, ինչպես նաև Խորհրդի ընդհանուր ժողովի անդամների թվի 2/3-ի որոշմամբ: